Kategorier
Bostäder

Renstiernas gata

RENSTIERNAS GATA, STOCKHOLM

Beställare:

Hemsö AB

Beskrivning:

Förslag till ombyggnad av befin­tlig skola samt på- och till­byggnad med nya bos­täder och kom­mer­siella lokaler.
Under program­arbete för om­byg­gnad av skolan upptäc­ktes outnyt­tjad bygg­rätt. Fram­taget för­slag till på- och till­byg­gnad svarar mot Stockholm Stads ambi­tioner med för­tätade gatu­rum den sk. ”Promenadstaden”.