Kategorier
Upprustning, restaureringar

Norstedtshuset

NORSTEDTSHUSET, STOCKHOLM

Beställare:

AFA Fastigheter och Norstedts/Storytell

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av anrika Norstedshuset på Riddarholmen, totalt ca 3.700 m2.
Ett tids­krävande men väldigt inspri­rerande sam­arbete med enga­gerade bestäl­lare. Projektet utfört i sam­arbete med HOW Arkitekter.

Kategorier
Offentliga miljöer

Finlands kulturinstitut

FINLANDS KULTURINSTITUT, STOCKHOLM

Beställare:

Finska staten

Beskrivning:

Om- och till­bygg­nad samt in­red­ning av loka­ler för mu­sik, tea­ter, kon­ferens och ut­ställ­ningar, tot ca 5.700 m2.
Uppdraget var ett resul­tat av er­hållet för­sta pris i all­män arkitekt­tävling. Grund­idén för gestalt­ningen var reversi­bilitet med tydlig skill­nad mel­lan befint­ligt hus och de moderna til­läggen. Efter färdig­ställan­det blev projek­tet nomi­nerat till ROT-priset.

Kategorier
Kontor

Santanter

SANTANDER BANK, SOLNA

Beställare:

Santander Bank

Beskrivning:

Inredning av nytt huvud­kontor åt Santander Sverige, ca 2.100 m2.
Arbetet omfattade presen­tationer och work­shops med per­sonal och led­ning. Gestalt­nings­idén var att skapa tyd­lig­het mel­lan olika verk­sam­heter, var och en identi­fier­bara genom material­val och kulörer.

Kategorier
Kontor

Kv Hästen

Kv HÄSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

AP Fastigheter AB (Vasakronan)

Beskrivning:

Om- och påbyggnad samt gene­rell upp­rust­ning av kontors­fastig­­het, totalt ca 4.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­tre till inre om­gestalt­ning – bl.a på­byg­gnad med två kontors­plan, om­­gestal­tade fasader och entré samt projek­te­ring för samt­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

Kv Aprikosen

Kv APRIKOSEN, SOLNA STRAND

Beställare:

Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­rust­ning av kontors­fastig­het, totalt ca 13.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade ent­réer av fd last­intag, om­gestal­tade fas­ader på bot­ten­våning­arna samt skis­sning och projek­tering för samt­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Bostäder

Renstiernas gata

RENSTIERNAS GATA, STOCKHOLM

Beställare:

Hemsö AB

Beskrivning:

Förslag till ombyggnad av befin­tlig skola samt på- och till­byggnad med nya bos­täder och kom­mer­siella lokaler.
Under program­arbete för om­byg­gnad av skolan upptäc­ktes outnyt­tjad bygg­rätt. Fram­taget för­slag till på- och till­byg­gnad svarar mot Stockholm Stads ambi­tioner med för­tätade gatu­rum den sk. ”Promenadstaden”.

Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga allebroar

VÄSTBERGA ALLÉBROAR, STOCKHOLM

Beställare:

Trafikkontoret Stockholm

Beskrivning:

Utformning av två nya båg­broar över bil­led och stambanan.
De två broarna länkar sam­man två söder­förorter. De dyna­miska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt ut­tryck. Broar­nas kulör­tema är häm­tade från terminal­områdets mil­jöer. Belys­ningen ut­for­mad att ge ex­tra nerv åt anläggningen.

Kategorier
Bostäder

Hus KD

HUS KD, ÖLAND

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Fritidshus byggt av prefab betong­element.
Betongens gråa färg, husets form och detal­jering är inspi­rerad av omgiv­ningens grå­nade ladu­gårdar. Valen av bygg­material sik­tade på att åstad­komma ett underhål­ls­fritt hus för boende året runt. Projektet blev 2017 utsedd av World Architecture Festival till ett av värl­dens bästa hus i kate­gorin ”Villa”.

Kategorier
Bostäder

Hus Q

HUS Q, NACKA

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Enfamiljshus byggt av pre­fab betong­element och corteen. Gestal­tningen inspi­rerad av tom­tens branta lutning.
Husvolymen spän­ner från entré­sidans ett vånings­plan till träd­gårds­sidans tre. Den invän­diga trap­pan som place­rats i en tre vånin­gar hög slits föl­jer den utvän­diga mark­lutnin­gen. Projektet blev nomi­nerat till Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011.

Kategorier
Kontor

Kv Lyckan

Kv LYCKAN, STOCKHOLM

Beställare:

Vasakronan

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upp­rust­ning av kontors­fastig­het, tot ca 37.000 m2.
Arbetet har omfat­tat allt från yt­­tre till inre om­gestal­t­ning – bl.a till­­byg­gnad med ny kontors­­yta, ny in­­glasad entré/lobby, om­byg­­gnad för restau­ra­nger och kiosk samt inskis­s­ning och projek­t­ering för hyresgäst­anpassningar.