Kategorier
Bostäder

Renstiernas gata

RENSTIERNAS GATA, STOCKHOLM

Beställare:

Hemsö AB

Beskrivning:

Förslag till ombyggnad av befin­tlig skola samt på- och till­byggnad med nya bos­täder och kom­mer­siella lokaler.
Under program­arbete för om­byg­gnad av skolan upptäc­ktes outnyt­tjad bygg­rätt. Fram­taget för­slag till på- och till­byg­gnad svarar mot Stockholm Stads ambi­tioner med för­tätade gatu­rum den sk. ”Promenadstaden”.

Kategorier
Bostäder

Hus KD

HUS KD, ÖLAND

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Fritidshus byggt av prefab betong­element.
Betongens gråa färg, husets form och detal­jering är inspi­rerad av omgiv­ningens grå­nade ladu­gårdar. Valen av bygg­material sik­tade på att åstad­komma ett underhål­ls­fritt hus för boende året runt. Projektet blev 2017 utsedd av World Architecture Festival till ett av värl­dens bästa hus i kate­gorin ”Villa”.

Kategorier
Bostäder

Hus Q

HUS Q, NACKA

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Enfamiljshus byggt av pre­fab betong­element och corteen. Gestal­tningen inspi­rerad av tom­tens branta lutning.
Husvolymen spän­ner från entré­sidans ett vånings­plan till träd­gårds­sidans tre. Den invän­diga trap­pan som place­rats i en tre vånin­gar hög slits föl­jer den utvän­diga mark­lutnin­gen. Projektet blev nomi­nerat till Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2011.

Kategorier
Bostäder

Kv Brytaren

Kv BRYTAREN OCH BRYTAREN MINDRE, NACKA

Beställare:

SSM Livning

Beskrivning:

Nybyggnad av 1 1/2 bostads­kvar­ter med totalt ca 450 lägen­heter, kom­mer­siella lokaler och under­jordiskt garage.
Arbetet inspirerat av ”Fundamenta”, Nacka kom­muns kon­cept­skrift för stads­utvecklings­strate­gier. Alla hus har fått ett eget ut­tryck genom bland an­nat volym, material och fönster­sät­tning. Projek­tet kom­mer att upp­fylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Kategorier
Bostäder

Hus E

HUS E, LIDINGÖ

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Nybyggnad enfamiljshus, 240 m2.
Det ljust putsade funkis­inspi­rerade huset tar plat­sen i besit­tning sam­tidigt som det låter sig på­verkas av den. Ute och inne vävs ihop, in­sidan berät­tar om den kupe­rade ter­rängen för sina besö­kare. Ter­rass på övre plan öpp­nar upp sig mot ut­sikten över Stora Värtan.

Kategorier
Bostäder

Kv Barnmorskan

Kv BARNMORSKAN, ENSKEDE, STOCKHOLM

Beställare:

Husab AB

Beskrivning:

Nybyggnad av 13 stycken radhus som infill­projekt i gränszon mellan äldre lummigt villa­område och 70-tals bostads­kvarter.
Husen är byggda med lätt­betong­block utan tät­skikt och med själv­drags­ventila­tion. Området blev belönat av Stockholms Stad som Årets Stockholmsbyggnad 2011.

Kategorier
Bostäder

Liseberg

Liseberg

Beställare:Familjebostäder
Uppdrag:Skiss för studentbostäder i tidigt skede, vidare egen utredning
Plats:Liseberg, Stockholm

Vi uppmärk­sam­made om­rådets stora poten­tial för både Stads­byggnads­kontoret och Familjebostäder vilket har gett upp­hov till program­underlag och mark­anvis­ningar för
100-tals nya bostäder.

 


 
Kategorier
Bostäder

Villa Pilhamn

Villa Pilhamn

 De sociala ytorna samlas kring två gårdar 

Beställare:K2A
Uppdrag:Särskilt boende för äldre
Plats:Brunn, Ingarö, Värmdö kommun

Dess form och material ansluter till skär­gård­ens kultur­miljöer med ett eget ut­tryck präg­lad av nutids arkitek­tur. Lägen­heterna vänder sig mot om­givnin­gens land­skap och kultur­byg­gnader, gemen­sam­ma ytor för de boende mot lugn och intima gårdar med doft- och krydd­planterin­gar, hönsgård, motions­slinga, vård- och frukt­träd och vatten­spegel.

 


 
Kategorier
Bostäder

ELVERKET-old

ELVERKET

Nio hus på Nya Gatan i centrala Nacka

Beställare:SSM Living
Uppdrag:Nybyggnation fler­­bostadshus
Plats:Centrala Nacka, Nacka kommun

Cirka 450 lägen­heter samt kom­mersiella lokaler inspirerad av ”Fundamenta”, kom­munens koncept­skrift för stads­utvecklings­strategier. Alla hus har fått ett eget uttryck genom bland annat volym, material och fönster­sättning. Projektet kommer att up­pfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

 

Kategorier
Bostäder

HUS P

HUS P

Ett falurött, timrat bostadshus av timmer från egna ägor

Beställare:Privat
Uppdrag:Nybyggnation enfamiljshus
Plats:Helsingfors, Karjalohja

Huset består av en tim­rad huvud­volym med str­ama lax­knutna hörn. Den röda trä­vol­ymen vilar på en grö­vre sten­sockel. Husets ut­stick­ande delar bryter av med stå­ende lock­läkts­panel. Inter­iört dominerar natur­liga, ljusa men rob­usta material.