Kategorier
Kontor

Santanter

SANTANDER BANK, SOLNA

Beställare:

Santander Bank

Beskrivning:

Inredning av nytt huvud­kontor åt Santander Sverige, ca 2.100 m2.
Arbetet omfattade presen­tationer och work­shops med per­sonal och led­ning. Gestalt­nings­idén var att skapa tyd­lig­het mel­lan olika verk­sam­heter, var och en identi­fier­bara genom material­val och kulörer.

Kategorier
Kontor

Kv Hästen

Kv HÄSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

AP Fastigheter AB (Vasakronan)

Beskrivning:

Om- och påbyggnad samt gene­rell upp­rust­ning av kontors­fastig­­het, totalt ca 4.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­tre till inre om­gestalt­ning – bl.a på­byg­gnad med två kontors­plan, om­­gestal­tade fasader och entré samt projek­te­ring för samt­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

Kv Aprikosen

Kv APRIKOSEN, SOLNA STRAND

Beställare:

Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­rust­ning av kontors­fastig­het, totalt ca 13.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade ent­réer av fd last­intag, om­gestal­tade fas­ader på bot­ten­våning­arna samt skis­sning och projek­tering för samt­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

Kv Lyckan

Kv LYCKAN, STOCKHOLM

Beställare:

Vasakronan

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upp­rust­ning av kontors­fastig­het, tot ca 37.000 m2.
Arbetet har omfat­tat allt från yt­­tre till inre om­gestal­t­ning – bl.a till­­byg­gnad med ny kontors­­yta, ny in­­glasad entré/lobby, om­byg­­gnad för restau­ra­nger och kiosk samt inskis­s­ning och projek­t­ering för hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

Kv APELSINEN

Kv APELSINEN, SOLNA STRAND

Beställare:

AREIM och Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­­rust­ning av kontors­­fastighet, totalt ca 24.000 m2.
Arbetet har om­fattat allt från yt­tre till inre om­­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade fasader, om­­gestal­tad entré och kom­­munika­tions­­stråk inom fastig­­heten samt där­efter skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

Kv STETTIN

Kv STETTIN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och på­byg­gnad samt gene­rell upp­­rust­ning av kontors­­fastig­­het, totalt ca 34.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­­tre till inre om­­gestalt­­ning – bl.a. på­byg­­gnad med ny kon­tors­­yta, ny förbin­d­else­­gång mel­lan fastig­heterna, om­gestalt­­ning av entré­­torg och huvud­­entré samt skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

SÖDRA STATION

Kv STADENS DIKE, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upprust­ning av kontors­huset Södra Station, tot ca 9.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestal­tning – bl.a till­byg­gnad med ny kontors­yta, nytt entré­torg, om­byggd köp­galleria, skissning och projek­tering för samt­liga hyres­gäst­anpas­sningar. Projek­tet belönades med ROT-priset 2018 för bästa ombyggnad.

Kategorier
Kontor

RYSKAPOSTEN

RYSKA POSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av nytt huvud­kontor för Ryska Posten, ca 3.100 m2.
Inredningen gestaltad för att åter­spegla ett ungt och krea­tivt företag i bud- och service­branschen. Projektet utfört i samarbete med Vida Arkitekt­kontor och blev nomi­nerat till Guld­stolen 2014 för bästa inredning i Sverige.

Kategorier
Kontor

ELECTA

ELEKTA, STOCKHOLM

Beställare:

Elekta AB

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av huvud­kontor för Elekta.
Interiören med synliga instal­lationer och karaktärs­skapande möbler har hämtat sin inspi­ration i mötet mellan högtekno­logiskt spjut­spets­företag och indust­riell till­verkning i världsklass.

Kategorier
Kontor

TULLHUSET

TULLHUSET

Ny byggnad med keramiska fasader utmed ån

Beställare:Gävle Tullhus
Uppdrag:Nybyggnad vård, service, kontor och handel
Plats:Gävle, Alderholmen

På norra sidan av Gavleån i ett gam­malt hamn- och magasins­område ligger Tullhuset i Gävle. Byggnaden består av en låg­del med in­dragen kungs­våning samt en hög­del. De två voly­merna vävs samman av glas och kera­miska fasad­plattor i varma toner i sam­klang med de äldre bygg­naderna runt omkring.