Kategorier
Offentliga miljöer

Finlands kulturinstitut

FINLANDS KULTURINSTITUT, STOCKHOLM

Beställare:

Finska staten

Beskrivning:

Om- och till­bygg­nad samt in­red­ning av loka­ler för mu­sik, tea­ter, kon­ferens och ut­ställ­ningar, tot ca 5.700 m2.
Uppdraget var ett resul­tat av er­hållet för­sta pris i all­män arkitekt­tävling. Grund­idén för gestalt­ningen var reversi­bilitet med tydlig skill­nad mel­lan befint­ligt hus och de moderna til­läggen. Efter färdig­ställan­det blev projek­tet nomi­nerat till ROT-priset.

Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga allebroar

VÄSTBERGA ALLÉBROAR, STOCKHOLM

Beställare:

Trafikkontoret Stockholm

Beskrivning:

Utformning av två nya båg­broar över bil­led och stambanan.
De två broarna länkar sam­man två söder­förorter. De dyna­miska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt ut­tryck. Broar­nas kulör­tema är häm­tade från terminal­områdets mil­jöer. Belys­ningen ut­for­mad att ge ex­tra nerv åt anläggningen.

Kategorier
Offentliga miljöer

Brunkebergstunneln

BRUNKEBERGSTUNNELN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholm Stad

Beskrivning:

Omgestaltning av befint­lig gång- och cykel­tunnel, längd ca 230 m.
Gestalt­nings­idén var att med enkla och håll­bara mater­ial skapa olika upp­level­ser längs med tun­neln – från ljus­belysta böjda plåtar via synlig­gjord urberg till ljus­reflek­terande rost­fria plat­tor. Projek­tet är vårt mest expo­nerade och foto­grafe­rade pro­jekt alla kategorier.

Kategorier
Offentliga miljöer

PUSTERGRÄND

PUSTER­GRÄND

Veckade väggar i passage

Beställare:Stockholm Stad
Uppdrag:Upprustning och omgestaltning av befintlig gångtunnel
Plats:Stockholm, Slussen

Ett trygghets­projekt. Mjukt belysta, vinklade fasad­plåtar i rost­fritt och mäs­sing har ord­nats så att man alltid ska kunna se mötande per­soner på långt håll i en miljö med många vinklar och vrår.

 

Kategorier
Offentliga miljöer

Västberga Allébroar-old

Västberga Allébroar

Dynamisk anläggning länkar samman olika miljöer

Beställare:Trafikkontoret Stockholm
Uppdrag:Gestaltning av två nya broar för bil-,gång-, och cykeltrafik
Plats:Stockholm, Västberga

De två bågbroarna länkar sam­man två söder­för­orter. De dynamiska konstruk­tionerna ger ett både robust och lätt uttryck. Broarnas kulör­tema är hämtade från terminal­områdets miljöer. Belysningen ger extra nerv åt anläggningen.

 


 
Kategorier
Offentliga miljöer

Bergrumsgaraget

Bergrums­garaget

För första gången står ett garage som vinnare av ROT-priset

Beställare:JM AB
Uppdrag:Omvandling av lager till garage
Plats:Stockholm

De cirka tusen parkerings­platserna är upp­delade i två skepp där betong­pelarna fått en karaktär­istisk kulör för varje del. Den djupa cerisa och den ljusa gröna lyser upp de annars gråa berg­rummet. In och ut­farten i berget har fått en drama­tiskt blå belysning.