Kategorier
Stadsplanering

Nv Kungsholmen

NORDVÄSTRA KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholms Stadsbyggnadskontor

Beskrivning:

Programarbete och kvarters­studie för ny stads­del i Stockholm.
Projektet utfördes som en work­shop med fler arkitekt­kontor i samv­erkan. Vi till­delades om­rådet utmed St Göransgatan och myn­nade ut i förs­lag till bebyg­gelse med bo­städer, kon­tor och buti­ker samt alter­nativa ut­föran­den för idrotts­anläg­gningen Stadshagen.

Kategorier
Stadsplanering

RÅSUNDA CENTRALSKOLA

RÅSUNDA CENTRAL­SKOLA

Gamla Råsundastadions läktardel blev ett hem för skola, förskola och LSS

Beställare:Fabege
Uppdrag:Ombyggnad av läktare till samhällsnytta
Plats:Solna

Den fyra våningar höga, långa och böjda bygg­naden byggs om och ingår i en helt ny stadsdel. Bygg­nadens nya östra fasad med sin dyna­miska varia­tion av glas­partier och tegel­nyanser utgör del i ett nytt offent­ligt rum kallat torg­stråket.