Kategorier
Offentliga miljöer

Finlands kulturinstitut

FINLANDS KULTURINSTITUT, STOCKHOLM

Beställare:

Finska staten

Beskrivning:

Om- och till­bygg­nad samt in­red­ning av loka­ler för mu­sik, tea­ter, kon­ferens och ut­ställ­ningar, tot ca 5.700 m2.
Uppdraget var ett resul­tat av er­hållet för­sta pris i all­män arkitekt­tävling. Grund­idén för gestalt­ningen var reversi­bilitet med tydlig skill­nad mel­lan befint­ligt hus och de moderna til­läggen. Efter färdig­ställan­det blev projek­tet nomi­nerat till ROT-priset.