Kategorier
Bostäder

Kv Brytaren

Kv BRYTAREN OCH BRYTAREN MINDRE, NACKA

Beställare:

SSM Livning

Beskrivning:

Nybyggnad av 1 1/2 bostads­kvar­ter med totalt ca 450 lägen­heter, kom­mer­siella lokaler och under­jordiskt garage.
Arbetet inspirerat av ”Fundamenta”, Nacka kom­muns kon­cept­skrift för stads­utvecklings­strate­gier. Alla hus har fått ett eget ut­tryck genom bland an­nat volym, material och fönster­sät­tning. Projek­tet kom­mer att upp­fylla kraven för Miljöbyggnad Silver.