Kategorier
Kontor

Kv STETTIN

Kv STETTIN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och på­byg­gnad samt gene­rell upp­­rust­ning av kontors­­fastig­­het, totalt ca 34.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­­tre till inre om­­gestalt­­ning – bl.a. på­byg­­gnad med ny kon­tors­­yta, ny förbin­d­else­­gång mel­lan fastig­heterna, om­gestalt­­ning av entré­­torg och huvud­­entré samt skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.