Kategorier
Offentliga miljöer

Brunkebergstunneln

BRUNKEBERGSTUNNELN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholm Stad

Beskrivning:

Omgestaltning av befint­lig gång- och cykel­tunnel, längd ca 230 m.
Gestalt­nings­idén var att med enkla och håll­bara mater­ial skapa olika upp­level­ser längs med tun­neln – från ljus­belysta böjda plåtar via synlig­gjord urberg till ljus­reflek­terande rost­fria plat­tor. Projek­tet är vårt mest expo­nerade och foto­grafe­rade pro­jekt alla kategorier.