Kategorier
Stadsplanering

Nv Kungsholmen

NORDVÄSTRA KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholms Stadsbyggnadskontor

Beskrivning:

Programarbete och kvarters­studie för ny stads­del i Stockholm.
Projektet utfördes som en work­shop med fler arkitekt­kontor i samv­erkan. Vi till­delades om­rådet utmed St Göransgatan och myn­nade ut i förs­lag till bebyg­gelse med bo­städer, kon­tor och buti­ker samt alter­nativa ut­föran­den för idrotts­anläg­gningen Stadshagen.