Kategorier
Kontor

Kv APELSINEN

Kv APELSINEN, SOLNA STRAND

Beställare:

AREIM och Humlegården AB

Beskrivning:

Ombyggnad samt generell upp­­rust­ning av kontors­­fastighet, totalt ca 24.000 m2.
Arbetet har om­fattat allt från yt­tre till inre om­­gestalt­ning – bl.a om­gestal­tade fasader, om­­gestal­tad entré och kom­­munika­tions­­stråk inom fastig­­heten samt där­efter skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Stadsplanering

Nv Kungsholmen

NORDVÄSTRA KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholms Stadsbyggnadskontor

Beskrivning:

Programarbete och kvarters­studie för ny stads­del i Stockholm.
Projektet utfördes som en work­shop med fler arkitekt­kontor i samv­erkan. Vi till­delades om­rådet utmed St Göransgatan och myn­nade ut i förs­lag till bebyg­gelse med bo­städer, kon­tor och buti­ker samt alter­nativa ut­föran­den för idrotts­anläg­gningen Stadshagen.

Kategorier
Bostäder

Hus E

HUS E, LIDINGÖ

Beställare:

Privat

Beskrivning:

Nybyggnad enfamiljshus, 240 m2.
Det ljust putsade funkis­inspi­rerade huset tar plat­sen i besit­tning sam­tidigt som det låter sig på­verkas av den. Ute och inne vävs ihop, in­sidan berät­tar om den kupe­rade ter­rängen för sina besö­kare. Ter­rass på övre plan öpp­nar upp sig mot ut­sikten över Stora Värtan.

Kategorier
Offentliga miljöer

Brunkebergstunneln

BRUNKEBERGSTUNNELN, STOCKHOLM

Beställare:

Stockholm Stad

Beskrivning:

Omgestaltning av befint­lig gång- och cykel­tunnel, längd ca 230 m.
Gestalt­nings­idén var att med enkla och håll­bara mater­ial skapa olika upp­level­ser längs med tun­neln – från ljus­belysta böjda plåtar via synlig­gjord urberg till ljus­reflek­terande rost­fria plat­tor. Projek­tet är vårt mest expo­nerade och foto­grafe­rade pro­jekt alla kategorier.

Kategorier
Kontor

Kv STETTIN

Kv STETTIN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och på­byg­gnad samt gene­rell upp­­rust­ning av kontors­­fastig­­het, totalt ca 34.000 m2.
Arbetet har omfattat allt från yt­­tre till inre om­­gestalt­­ning – bl.a. på­byg­­gnad med ny kon­tors­­yta, ny förbin­d­else­­gång mel­lan fastig­heterna, om­gestalt­­ning av entré­­torg och huvud­­entré samt skis­­sning och projek­t­ering för samt­­liga hyresgäst­anpassningar.

Kategorier
Kontor

SÖDRA STATION

Kv STADENS DIKE, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Om- och tillbyggnad samt upprust­ning av kontors­huset Södra Station, tot ca 9.500 m2.
Arbetet har omfattat allt från yttre till inre om­gestal­tning – bl.a till­byg­gnad med ny kontors­yta, nytt entré­torg, om­byggd köp­galleria, skissning och projek­tering för samt­liga hyres­gäst­anpas­sningar. Projek­tet belönades med ROT-priset 2018 för bästa ombyggnad.

Kategorier
Kontor

RYSKAPOSTEN

RYSKA POSTEN, STOCKHOLM

Beställare:

Fastighets AB Stettin

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av nytt huvud­kontor för Ryska Posten, ca 3.100 m2.
Inredningen gestaltad för att åter­spegla ett ungt och krea­tivt företag i bud- och service­branschen. Projektet utfört i samarbete med Vida Arkitekt­kontor och blev nomi­nerat till Guld­stolen 2014 för bästa inredning i Sverige.

Kategorier
Kontor

ELECTA

ELEKTA, STOCKHOLM

Beställare:

Elekta AB

Beskrivning:

Ombyggnad och inredning av huvud­kontor för Elekta.
Interiören med synliga instal­lationer och karaktärs­skapande möbler har hämtat sin inspi­ration i mötet mellan högtekno­logiskt spjut­spets­företag och indust­riell till­verkning i världsklass.

Kategorier
Bostäder

Kv Barnmorskan

Kv BARNMORSKAN, ENSKEDE, STOCKHOLM

Beställare:

Husab AB

Beskrivning:

Nybyggnad av 13 stycken radhus som infill­projekt i gränszon mellan äldre lummigt villa­område och 70-tals bostads­kvarter.
Husen är byggda med lätt­betong­block utan tät­skikt och med själv­drags­ventila­tion. Området blev belönat av Stockholms Stad som Årets Stockholmsbyggnad 2011.

Kategorier
Bostäder

Liseberg

Liseberg

Beställare:Familjebostäder
Uppdrag:Skiss för studentbostäder i tidigt skede, vidare egen utredning
Plats:Liseberg, Stockholm

Vi uppmärk­sam­made om­rådets stora poten­tial för både Stads­byggnads­kontoret och Familjebostäder vilket har gett upp­hov till program­underlag och mark­anvis­ningar för
100-tals nya bostäder.